نتایج دعوت

نتایج دنیوی و اخروی دعوت

نویسنده: دکتر عبدالله خاطر ترجمه:محمد ابراهیم کیانی   پس از آنکه به اهمیت مسئولیت‌پذیری در قبال دعوت پرداختیم، بایسته است که به پاداش بزرگ کسانی که به سوی خدا فرا می‌خوانند، اشاره کنیم. آن را به سوی خدا فرا می‌خواند پاداشی بس بزرگ به دست می‌آورد که نتیجه‌اش را در آخرت می‌یابد. رسول خدا(ص) در […]

ادامه مطلب
X