تاثیر ایمان به خدا در التزام به احکام شرعی

شیخ محمد حاجی علی کنگانی

مجتمع دینی کنگان

 

احکام شرعی عملی در قرآن کریم بر مقدّمه‌ای اساسی پایه‌ریزی می شود که از جمله آن ایمان به الله عزوجل و ایمان به آخرت است.
این دو، شاخصی مهم در ایجاد التزام به احکام شرعی در دو سطح فردی و اجتماعی است و بستری در راستای گسترش دینداری در جامعه ایجاد می کند.
در سیاق آیات طلاق سوره بقره می فرماید: (ولایحلّ لهنّ أن یکتمن ماخلق الله فی أرحامهنّ إن کنّ یؤمنّ بالله والیوم الآخر) و در سیاق سخن از اجراى حدّ شرعی زنا در سوره نور می فرماید: (ولا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر)

بنابراین هرچه ایمان به الله عزوجل و ایمان به آخرت در سطح فردى و اجتماعی تقویت شود التزام به احکام شرعی بین افراد جامعه افزایش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

X